RoháčekPríslovia16,12

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 16:12

Ohav­nosťou je kráľom činiť bez­božnosť, lebo spraved­livosťou stojí pev­ne trón.


Verš v kontexte

11 Váha a spraved­livé vážky sú Hos­podinove; všet­ky kamene závažia jeho dielom.
12 Ohav­nosťou je kráľom činiť bez­božnosť, lebo spraved­livosťou stojí pev­ne trón.
13 Záľubou kráľov rty spraved­livos­ti, a toho, kto hovorí prav­du, milujú.

späť na Príslovia, 16

Príbuzné preklady Roháček

12 Ohav­nosťou je kráľom činiť bez­božnosť, lebo spraved­livosťou stojí pev­ne trón.

Evanjelický

12 Je nehaneb­nosťou, keď sa kráľ do­púšťa bez­božnos­ti, lebo trón stojí pev­ne spravod­livosťou.

Ekumenický

12 Kráľom sa protiví hriešne konanie, lebo trón sa upevňuje spravod­livosťou.

Bible21

12 Pá­chat zlo je pro krále ohavností – vž­dyť je to sprave­dlnost, co drží trůn!