RoháčekPríslovia16,11

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 16:11

Váha a spraved­livé vážky sú Hos­podinove; všet­ky kamene závažia jeho dielom.


Verš v kontexte

10 Výpoveď Božia je na rtoch kráľových; p­reto v súde nech sa ne­preh­rešia jeho ús­ta!
11 Váha a spraved­livé vážky sú Hos­podinove; všet­ky kamene závažia jeho dielom.
12 Ohav­nosťou je kráľom činiť bez­božnosť, lebo spraved­livosťou stojí pev­ne trón.

späť na Príslovia, 16

Príbuzné preklady Roháček

11 Váha a spraved­livé vážky sú Hos­podinove; všet­ky kamene závažia jeho dielom.

Evanjelický

11 Váha a pravé mis­ky sú Hos­podinove, Jeho dielom sú všet­ky závažia v mešci.

Ekumenický

11 Pres­né váhy a miery pat­ria Hos­podinovi, všet­ky závažia v mešci sú jeho dielom.

Bible21

11 Hos­po­din má po­ctivé mí­ry i váhy, všechna závaží ve váčku peč­livě odměřil.