RoháčekPríslovia16,10

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 16:10

Výpoveď Božia je na rtoch kráľových; p­reto v súde nech sa ne­preh­rešia jeho ús­ta!


Verš v kontexte

9 Srd­ce človeka vy­mýšľa svoju ces­tu; ale Hos­podin riadi jeho krok.
10 Výpoveď Božia je na rtoch kráľových; p­reto v súde nech sa ne­preh­rešia jeho ús­ta!
11 Váha a spraved­livé vážky sú Hos­podinove; všet­ky kamene závažia jeho dielom.

späť na Príslovia, 16

Príbuzné preklady Roháček

10 Výpoveď Božia je na rtoch kráľových; p­reto v súde nech sa ne­preh­rešia jeho ús­ta!

Evanjelický

10 Boží výrok je na perách kráľa, jeho ús­ta sa ne­pomýlia pri roz­sud­ku.

Ekumenický

10 Božie roz­hod­nutie je na perách kráľa, jeho ús­ta sa ne­preh­rešia na súde.

Bible21

10 Pro­ro­cký výrok patří na rty krále, při sou­du ne­smí jeho ús­ta po­chy­bit.