RoháčekPríslovia1,7

Príslovia 1:7

Bázeň Hos­podinova je počiatkom známos­ti; múd­rosťou a kázňou po­hŕdajú bláz­ni.


Verš v kontexte

6 Sú to veci na porozumenie prís­loviu a podoben­stvu, slovám múd­rych a ich záhad­ným rečiam hl­bokým.
7 Bázeň Hos­podinova je počiatkom známos­ti; múd­rosťou a kázňou po­hŕdajú bláz­ni.
8 Po­slúchaj, môj synu, kázeň svoj­ho otca a ne­opus­ti na­učenia svojej mat­ky.

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Bázeň Hos­podinova je počiatkom známos­ti; múd­rosťou a kázňou po­hŕdajú bláz­ni.

Evanjelický

7 Bázeň pred Hos­podinom je počiat­kom po­znania; bláz­ni po­hŕdajú múd­rosťou a kázňou.

Ekumenický

7 Bázeň pred Hos­podinom je začiat­kom po­znania, múd­rosťou a výchovou len bláz­ni po­hŕdajú.

Bible21

7 Klíčem k po­znání je úcta k Hospodinu; moudrostí a poučením jen hlupák po­hrdá.