RoháčekPríslovia1,2

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 1:2

po­znať múd­rosť a kázeň, porozumieť slovám roz­um­nos­ti,


Verš v kontexte

1 Prís­lovia Šalamúna, syna Dávidov­ho, iz­rael­ského kráľa,
2 po­znať múd­rosť a kázeň, porozumieť slovám roz­um­nos­ti,
3 do­siah­nuť káz­ne roz­umu, spraved­livos­ti, súdu a priamos­ti,

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 po­znať múd­rosť a kázeň, porozumieť slovám roz­um­nos­ti,

Evanjelický

2 aby sa človek na­učil múd­ros­ti a káz­ni a porozumel roz­vážnym rečiam,

Ekumenický

2 ako spoz­nať múd­rosť a správ­nu výchovu, ako po­chopiť roz­um­né výroky,

Bible21

2 k nabytí moud­rosti a k poučení, jak ro­zumět hlu­bokým výrokům,