RoháčekPlač3,22

Plač 3:22

Chet. Je to mnohonásob­ná milosť Hos­podinova, že sme ne­vyhynuli docela; lebo ne­pres­taly jeho zľutovania.


Verš v kontexte

21 Toto vše odpoviem svoj­mu srd­cu; pre­to sa nadejem: 22 Chet. Je to mnohonásob­ná milosť Hos­podinova, že sme ne­vyhynuli docela; lebo ne­pres­taly jeho zľutovania. 23 Sú nové každého rána; veľká je tvoja ver­nosť.

späť na Plač, 3

Príbuzné preklady Roháček

22 Chet. Je to mnohonásob­ná milosť Hos­podinova, že sme ne­vyhynuli docela; lebo ne­pres­taly jeho zľutovania.

Evanjelický

22 Hos­podinove skut­ky lás­ky ne­pres­távajú, lebo Jeho milo­sr­den­stvo sa nekončí;

Ekumenický

22 na prejavy Hos­podinovej milos­ti, že ne­pres­távajú, že sa nekončia dôkazy jeho zľutovania.

Bible21

22 Hos­po­di­nova lás­ka nepomíjí, jeho sou­cit nikdy ne­končí.

RoháčekPlač3,22