RoháčekPlač1,8

Plač 1:8

Cheth. Ťažko hrešila dcéra Jeruzalema, pre­to sa stala nečis­tou odlúčenou; všet­ci, ktorí ju ctili, opo­vr­hujú ňou, pre­tože vidia jej na­hotu. Aj ona vzdychá a ob­rátila sa naz­pät.


Verš v kontexte

7 Zajin. D­céra Jeruzalema sa roz­pomína vo dňoch svoj­ho trápenia a vo svojom zmietaní na všet­ky svoje vzác­ne veci, ktoré boly jej od pradáv­nych dní, teraz keď upadol jej ľud do ruky protiv­níka, a keď nemá ni­koho, kto by jej po­mohol. Protiv­níci sa dívajú na ňu; smejú sa jej vše­stran­nej zkaze. 8 Cheth. Ťažko hrešila dcéra Jeruzalema, pre­to sa stala nečis­tou odlúčenou; všet­ci, ktorí ju ctili, opo­vr­hujú ňou, pre­tože vidia jej na­hotu. Aj ona vzdychá a ob­rátila sa naz­pät. 9 Teth. Jej nečis­tota je na jej podol­koch; ne­pamätala na svoj koniec a pre­to kles­la pred­iv­ne, hlboko; ne­má ni­koho, kto by ju potešil. Vidz, ó, Hos­podine, moje trápenie, lebo sa veličí ne­priateľ.

späť na Plač, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Cheth. Ťažko hrešila dcéra Jeruzalema, pre­to sa stala nečis­tou odlúčenou; všet­ci, ktorí ju ctili, opo­vr­hujú ňou, pre­tože vidia jej na­hotu. Aj ona vzdychá a ob­rátila sa naz­pät.

Evanjelický

8 Jeruzalem sa ťažko pre­hrešil, pre­to sa stal ošk­livým; všet­ci, čo ho ctili, opo­vr­hujú ním, lebo videli jeho na­hotu; on sám vzdychá a ob­rátil sa na­späť.

Ekumenický

8 Pri­veľmi hrešil Jeruzalem, pre­to sa stal nečis­tým. Všet­ci jeho ctitelia ním po­hŕdajú, lebo videli jeho na­hotu. On sám narieka a od­vracia sa. (tét)

Bible21

8 Dce­ra je­ruzalém­ská hroz­ně hřešila, stala se nečistou. Každý cti­tel jí teď pohrdá, když vi­dí její nahotu, a ona za­tím sténá, hanbou za­krývá si tvář.

RoháčekPlač1,8