RoháčekPlač1,18

Plač 1:18

Tsadé. Hos­podin je spraved­livý, lebo som sa protivila jeho ús­tam. Nože počuj­te, všet­ky národy, a vidz­te moju bolesť! Moje pan­ny a moji mláden­ci od­išli do zajatia!


Verš v kontexte

17 Pe. D­céra Siona rozp­res­tiera svoje ruky; ne­má ni­koho, kto by ju potešil. Hos­podin pri­kázal o Jakobovi vôkol neho jeho protiv­níkom, aby ho sovreli. D­céra Jeruzalema je ako nečistá, od­delená pre svoj neduh, medzi nimi. 18 Tsadé. Hos­podin je spraved­livý, lebo som sa protivila jeho ús­tam. Nože počuj­te, všet­ky národy, a vidz­te moju bolesť! Moje pan­ny a moji mláden­ci od­išli do zajatia! 19 Khof. Volala som na svojich milov­níkov; oklamali ma. Moji kňazi a moji star­ci po­mreli v mes­te, keď si hľadali po­krm, aby občer­stvili svoju dušu.

späť na Plač, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 Tsadé. Hos­podin je spraved­livý, lebo som sa protivila jeho ús­tam. Nože počuj­te, všet­ky národy, a vidz­te moju bolesť! Moje pan­ny a moji mláden­ci od­išli do zajatia!

Evanjelický

18 Hos­podin je v práve, lebo som sa priečil Jeho slovu. Počuj­te, všet­ky národy, a hľaďte na moju bolesť; moje pan­ny a moji mláden­ci od­išli do zajatia.

Ekumenický

18 Hos­podin je spravod­livý, lebo som sa vzop­rela jeho slovu. Nuž, počuj­te všet­ky národy a po­zrite na moju bolesť — moje pan­ny a moji mláden­ci išli do zajatia. (kóf)

Bible21

18 Hos­po­din je ale v právu, vždyť jsem se vze­pře­la jeho příkazům. Poslyšte, všech­ny národy, pohleďte na mé trápení: Mé pan­ny i mí mlá­den­ci­mu­se­li jít do za­jetí.

RoháčekPlač1,18