Roháček4. Mojžišova36,12

4. Mojžišova 36:12

Numeri

Vy­daly sa do rodín z čeľadí synov Manas­sesa, syna Jozefov­ho, a tak zostalo ich dedičs­tvo pri po­kolení čeľade ich ot­ca.


Verš v kontexte

11 lebo Mach­la, Tir­ca a Chog­la, Mil­ka a Noa, dcéry Celaf­chadove, vy­daly sa za synov svojich strýcov. 12 Vy­daly sa do rodín z čeľadí synov Manas­sesa, syna Jozefov­ho, a tak zostalo ich dedičs­tvo pri po­kolení čeľade ich ot­ca. 13 To sú pri­kázania a súdy, ktoré pri­kázal Hos­podin skr­ze Mojžiša synom Iz­raelovým v Ar­bót-moábe pri Jor­dáne, nap­roti Jerichu.

späť na 4. Mojžišova, 36

Príbuzné preklady Roháček

12 Vy­daly sa do rodín z čeľadí synov Manas­sesa, syna Jozefov­ho, a tak zostalo ich dedičs­tvo pri po­kolení čeľade ich ot­ca.

Evanjelický

12 vy­dali sa teda za prís­lušníkov čeľade synov Menaššeho, syna Jozefov­ho; tak os­talo ich dedičné vlast­níc­tvo pri kmeni ich ot­cov­skej čeľade.

Ekumenický

12 Stali sa manžel­kami mužov z rodu synov Menaššeho, syna Jozefa, a ich dedičné vlast­níc­tvo zo­stalo kmeňu ich ot­cov­ského rodu.

Bible21

12 Vdaly se do ro­din synů Mana­se­se, syna Josefova, a je­jich dě­dictví zůstalo v je­jich ot­cov­ském kmeni a ro­du.