Roháček4. Mojžišova23,20

4. Mojžišova 23:20

Numeri

Hľa, prijal som roz­kaz dobrorečiť, a keď on dobrorečil, ja toho ne­od­vrátim.


Verš v kontexte

19 Sil­ný Bôh nie je človek, aby klamal, ani syn človeka, aby ľutoval. Či azda on po­vie a ne­vykoná? A keď hovoril, či ne­učiní tak, aby to stálo? 20 Hľa, prijal som roz­kaz dobrorečiť, a keď on dobrorečil, ja toho ne­od­vrátim. 21 Nebude hľadieť na ne­právosť v Jakobovi ani ne­uvidí trápenia v Iz­raelovi, Hos­podin, jeho Bôh, je s ním a radost­né pokrikovanie kráľa v ňom.

späť na 4. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

20 Hľa, prijal som roz­kaz dobrorečiť, a keď on dobrorečil, ja toho ne­od­vrátim.

Evanjelický

20 Hľa, prijal som roz­kaz žeh­nať. On požeh­nal, ja to ne­môžem zmeniť.

Ekumenický

20 Do­stal som príkaz požeh­návať; on žeh­nal, ne­môžem to zmeniť.

Bible21

20 Hle, do­stal jsem za úkol žehnat; když on žeh­ná, já to ne­zvrátím.