Roháček4. Mojžišova23,18

4. Mojžišova 23:18

Numeri

Tu začal sláv­nost­ne svoju proroc­kú reč a riekol: Po­vs­taň, Baláku, a počuj! Po­zoruj na mňa ušima, synu Cip­porov!


Verš v kontexte

17 Keď po­tom prišiel k ne­mu, hľa, stál pri svojej zápal­nej obeti a kniežatá Moábove s ním. A Balák mu po­vedal: Čo hovoril Hos­podin? 18 Tu začal sláv­nost­ne svoju proroc­kú reč a riekol: Po­vs­taň, Baláku, a počuj! Po­zoruj na mňa ušima, synu Cip­porov! 19 Sil­ný Bôh nie je človek, aby klamal, ani syn človeka, aby ľutoval. Či azda on po­vie a ne­vykoná? A keď hovoril, či ne­učiní tak, aby to stálo?

späť na 4. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

18 Tu začal sláv­nost­ne svoju proroc­kú reč a riekol: Po­vs­taň, Baláku, a počuj! Po­zoruj na mňa ušima, synu Cip­porov!

Evanjelický

18 On pred­niesol svoju výpoveď: Po­vs­taň, Bálák, a počúvaj, na­chýľ ucho, syn Cip­pórov!

Ekumenický

18 Vtedy Bileám vy­slovil svoj výrok: Po­vs­taň, Balák, a počúvaj, dávaj po­zor, syn Cip­póra.

Bible21

18 Teh­dy Balaám pro­ne­sl svou průpověď: „Vstaň, Baláku, a slyš, naslouchej mi, synu Ciporův!