Roháček4. Mojžišova22,35

4. Mojžišova 22:35

Numeri

Ale an­jel Hos­podinov riekol Balámovi: Iď s tými mužmi! Avšak jedine to slovo, ktoré ti budem hovoriť, to budeš hovoriť. A tak išiel Balám s kniežatami Balákovými.


Verš v kontexte

34 Vtedy po­vedal Balám an­jelovi Hos­podinov­mu: Zhrešil som, lebo som ne­vedel, že ty stojíš na­proti mne na ces­te, a tak teraz, ak je to zlé v tvojich očiach, vrátim sa domov. 35 Ale an­jel Hos­podinov riekol Balámovi: Iď s tými mužmi! Avšak jedine to slovo, ktoré ti budem hovoriť, to budeš hovoriť. A tak išiel Balám s kniežatami Balákovými. 36 Keď počul Balák, že ide Balám, vy­šiel mu na­proti do mes­ta Moábov­ho, ktoré je na hranici Ar­nona, ktorý je na kon­ci územia.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

35 Ale an­jel Hos­podinov riekol Balámovi: Iď s tými mužmi! Avšak jedine to slovo, ktoré ti budem hovoriť, to budeš hovoriť. A tak išiel Balám s kniežatami Balákovými.

Evanjelický

35 Ale an­jel Hos­podinov riekol Bileámovi: Choď s mužmi, avšak vy­slov len to slovo, ktoré ti po­viem. A tak Bileám šiel s Bálákovými kniežatami.

Ekumenický

35 Hos­podinov an­jel však po­vedal Bileámovi: Choď s mužmi, no budeš hovoriť len to, čo ti po­viem. Bileám teda šiel s Balákovými kniežatami.

Bible21

35 Hos­po­dinův an­děl Balaá­movi ře­kl: „Jdi s tě­mi muži; mluv ale jen to, co ti řeknu.“ Balaám tedy jel s Balá­kový­mi hodnostáři dál.