Roháček4. Mojžišova22,32

4. Mojžišova 22:32

Numeri

A an­jel Hos­podinov mu riekol: Prečo si bil svoju os­licu toto už po tretí raz? Hľa, ja som vy­šiel protiviť sa ti, lebo táto cesta je zhub­ná predo mnou.


Verš v kontexte

31 Tu odkryl Hos­podin oči Balámove, a videl an­jela Hos­podinov­ho stáť na ces­te, k­torý mal svoj meč vy­tasený vo svojej ruke. A skloniac hlavu klaňal sa mu pad­núc na svoju tvár. 32 A an­jel Hos­podinov mu riekol: Prečo si bil svoju os­licu toto už po tretí raz? Hľa, ja som vy­šiel protiviť sa ti, lebo táto cesta je zhub­ná predo mnou. 33 Keď ma videla os­lica, vy­hla sa mi toto už po tretí raz. A nech sa mi ne­vyh­ne, je is­té, že by som i ja teba bol teraz za­bil a ju by som bol nechal živú.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

32 A an­jel Hos­podinov mu riekol: Prečo si bil svoju os­licu toto už po tretí raz? Hľa, ja som vy­šiel protiviť sa ti, lebo táto cesta je zhub­ná predo mnou.

Evanjelický

32 I riekol mu an­jel Hos­podinov: Prečo si už tri razy bil svoju os­licu? Ja som vy­šiel po­staviť sa proti tebe, lebo táto ces­ta podľa mňa je zvrátená.

Ekumenický

32 Hos­podinov an­jel mu po­vedal: Prečo si už trik­rát zbil svoju os­licu? Ja som prišiel, aby som ti pre­kážal v ceste, lebo ťa vedie do záhuby.

Bible21

32 Hos­po­dinův an­děl mu ře­kl: „Pro­č jsi už třikrát zbil svou oslici? Hle, to já jsem ti za­hra­dil ces­tu, ne­boť se mi vůbec ne­líbí.