RoháčekNehemiáš6,16

Nehemiáš 6:16

A stalo sa, keď to počuli všet­ci naši ne­priatelia, a videly to všetky národy, ktoré boly vôkol nás, pad­li veľmi vo svojich očiach a po­znali, že sa to dielo dialo od nášho Boha.


Verš v kontexte

15 A múr bol do­stavený dvad­siateho piateho dňa mesiaca elúla za päťdesiatd­va dní. 16 A stalo sa, keď to počuli všet­ci naši ne­priatelia, a videly to všetky národy, ktoré boly vôkol nás, pad­li veľmi vo svojich očiach a po­znali, že sa to dielo dialo od nášho Boha. 17 No, aj v tých dňoch popísali pop­red­ní Jud­ska mnoho svojich lis­tov, ktoré išly k Tobiášovi, a zase Tobiášove do­chádzaly k nim.

späť na Nehemiáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

16 A stalo sa, keď to počuli všet­ci naši ne­priatelia, a videly to všetky národy, ktoré boly vôkol nás, pad­li veľmi vo svojich očiach a po­znali, že sa to dielo dialo od nášho Boha.

Evanjelický

16 Keď to počuli všet­ci naši ne­priatelia, báli sa všet­ci po­hania, ktorí žili okolo nás, veľmi upad­li vo vlast­ných očiach a museli uznať, že to dielo sa uskutočnilo po­mocou nášho Boha.

Ekumenický

16 Keď sa to všet­ci naši ne­priatelia do­počuli a uvideli to všet­ky okolité po­han­ské národy, veľmi zmalomyseľneli. Uvedomili si, že toto dielo sa uskutočnilo s pomocou nášho Boha.

Bible21

16 Když se to do­slech­li všich­ni naši ne­přá­te­lé ve všech okolních náro­dech, byli zděšeni a zdrceni. Po­zna­li, že to dílo po­chází od naše­ho Bo­ha.