RoháčekNehemiáš13,30

Nehemiáš 13:30

A tak som ich očis­til od každého cudzozem­ca a ustanovil som poradie stráže pre kňazov a pre Levitov; každého som po­stavil do jeho práce,


Verš v kontexte

29 Pamätaj na nich, môj Bože, pre poškvr­nenia, k­torými poškvr­nili kňazstvo a sm­luvu kňazs­tva i Levitov. 30 A tak som ich očis­til od každého cudzozem­ca a ustanovil som poradie stráže pre kňazov a pre Levitov; každého som po­stavil do jeho práce, 31 jako som aj určil poriadok pre nosenie dreva na ustanovené časy i pre pr­votiny. - Pamätaj na mňa, môj Bože, na moje dobré!

späť na Nehemiáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

30 A tak som ich očis­til od každého cudzozem­ca a ustanovil som poradie stráže pre kňazov a pre Levitov; každého som po­stavil do jeho práce,

Evanjelický

30 Tak som ich očis­til od všet­kého cudzozem­ského, zriadil som poriadok služby pre kňazov a levítov, každému podľa jeho čin­nos­ti,

Ekumenický

30 Tak som ich očis­til od všet­kého, čo je cudzie, zriadil som poriadok služby pre kňazov a levitov, každému podľa druhu jeho práce,

Bible21

30 Tak jsem je očistil ode vše­ho cizího. Stanovil jsem kněžské i levi­tské služ­by, každé­mu jeho úkol.