RoháčekNehemiáš13,12

Nehemiáš 13:12

Po­tom donášali, celý Júda, desatinu obilia i vína i oleja do skladov.


Verš v kontexte

11 Pre­to som prís­ne do­hováral po­hlavárom správy a riekol som: Prečo je opus­tený dom Boží? A shromaždiac ich po­stavil som ich na ich mies­to. 12 Po­tom donášali, celý Júda, desatinu obilia i vína i oleja do skladov. 13 A ustanovil som za sklad­níkov nad sklad­mi Šelemiáša, kňaza, a Cádoka, učeného v zákone, a Pedai­áša z Levitov a im k ruke Chanána, syna Za­kkúra, syna Mat­taniášov­ho, pre­tože boli po­važovaní za ver­ných. A ich úlohou bolo rozdeľovať ich bratom.

späť na Nehemiáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

12 Po­tom donášali, celý Júda, desatinu obilia i vína i oleja do skladov.

Evanjelický

12 Vtedy všet­ci Židia prinášali desiat­ky obilia, muštu i oleja do skladíšť pre zásoby.

Ekumenický

12 Vtedy všet­ci Júdov­ci prinášali desiat­ky obilia, muštu i oleja do zásobár­ní.

Bible21

12 Vše­chen jud­ský lid pak přinášel do pokladnic desátky z obi­lí, ví­na i ole­je.