RoháčekNehemiáš1,8

Nehemiáš 1:8

Roz­pomeň sa, prosím, na slovo, ktoré si pri­kázal Mojžišovi, svoj­mu služob­níkovi, po­vediac: Vy zhrešíte do­pus­tiac sa ne­ver­nos­ti, ja vás rozp­týlim medzi národy.


Verš v kontexte

7 Hrubo sme hrešili proti tebe a ne­os­tríhali sme pri­kázaní a ustanovení ani súdov, ktoré si pri­kázal Mojžišovi, svoj­mu služob­níkovi. 8 Roz­pomeň sa, prosím, na slovo, ktoré si pri­kázal Mojžišovi, svoj­mu služob­níkovi, po­vediac: Vy zhrešíte do­pus­tiac sa ne­ver­nos­ti, ja vás rozp­týlim medzi národy. 9 Ale keď sa na­vrátite ku mne a budete os­tríhať moje pri­kázania a budete ich činiť, keby boli niektoz vás za­hnaní na kon­ci nebies, aj odtiaľ ich shromaždím a do­vediem ich na mies­to, ktoré som si vy­volil na to, aby tam pre­bývalo moje meno.

späť na Nehemiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Roz­pomeň sa, prosím, na slovo, ktoré si pri­kázal Mojžišovi, svoj­mu služob­níkovi, po­vediac: Vy zhrešíte do­pus­tiac sa ne­ver­nos­ti, ja vás rozp­týlim medzi národy.

Evanjelický

8 Roz­pomeň sa, prosím, na slovo, ktoré si ako príkaz dal svoj­mu služob­níkovi Mojžišovi slovami: Ak sa spreneveríte, rozp­týlim vás medzi národy.

Ekumenický

8 Spomeň si, prosím, na slovo, ktoré si pri­kázal svoj­mu služob­níkovi Mojžišovi: Ak sa spreneveríte, rozp­týlim vás medzi národy.

Bible21

8 Vzpo­meň si pro­sím na slovo, jež jsi dal své­mu služebníku Mo­jžíšovi: ‚Bu­dete-li mi ne­věrní, roz­ptýlím vás mezi náro­dy.