RoháčekNehemiáš1,11

Nehemiáš 1:11

Prosím tedy, ó, Pane, nech po­zoruje tvoje ucho na mod­lit­bu tvoj­ho služob­níka a na mod­lit­bu tvojich služob­níkov, ktorí si žiadajú báť sa tvoj­ho mena, a daj dnes, prosím, svoj­mu služob­níkovi zdaru a daj mu naj­sť zľutovanie pred tým mužom. A ja som bol po­hár­nikom kráľovým.


Verš v kontexte

9 Ale keď sa na­vrátite ku mne a budete os­tríhať moje pri­kázania a budete ich činiť, keby boli niektoz vás za­hnaní na kon­ci nebies, aj odtiaľ ich shromaždím a do­vediem ich na mies­to, ktoré som si vy­volil na to, aby tam pre­bývalo moje meno. 10 A oni sú p­red­sa tvojimi služob­ník­mi a tvojím ľudom, ktorých si si vykúpil svojou velikou silou a svojou moc­nou rukou. 11 Prosím tedy, ó, Pane, nech po­zoruje tvoje ucho na mod­lit­bu tvoj­ho služob­níka a na mod­lit­bu tvojich služob­níkov, ktorí si žiadajú báť sa tvoj­ho mena, a daj dnes, prosím, svoj­mu služob­níkovi zdaru a daj mu naj­sť zľutovanie pred tým mužom. A ja som bol po­hár­nikom kráľovým.

späť na Nehemiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Prosím tedy, ó, Pane, nech po­zoruje tvoje ucho na mod­lit­bu tvoj­ho služob­níka a na mod­lit­bu tvojich služob­níkov, ktorí si žiadajú báť sa tvoj­ho mena, a daj dnes, prosím, svoj­mu služob­níkovi zdaru a daj mu naj­sť zľutovanie pred tým mužom. A ja som bol po­hár­nikom kráľovým.

Evanjelický

11 Ach, Pane, nech vníma Tvoje ucho mod­lit­bu Tvoj­ho služob­níka a mod­lit­bu Tvojich služob­níkov, ktorí sú ochot­ní báť sa Tvoj­ho mena: daj ús­pech svoj­mu služob­níkovi dnes a daj mu náj­sť zľutovanie u toh­to muža. Bol som totiž kráľovým po­hár­nikom.

Ekumenický

11 Ach, Pane, nech tvoje ucho po­zor­ne vy­počuje mod­lit­bu tvoj­ho služob­níka a mod­lit­bu tvojich služob­níkov, ktorí sa ochot­ne boja tvoj­ho mena. Do­praj dnes ús­pech svoj­mu služob­níkovi a daj, aby našiel zľutovanie u tohto muža. Bol som totiž kráľovým hlav­ným čašníkom.

Bible21

11 Ach, Pane, na­kloň pro­sím své ucho k mod­lit­bě svého služebníka i k mod­lit­bě svých služebníků, kteří s po­těšením ctí tvé jméno. Dej, ať tvůj služebník dnes uspěje a do­jde sli­tování u toho člověka.“ Byl jsem to­tiž králov­ským číšníkem.