RoháčekNehemiáš1,10

Nehemiáš 1:10

A oni sú p­red­sa tvojimi služob­ník­mi a tvojím ľudom, ktorých si si vykúpil svojou velikou silou a svojou moc­nou rukou.


Verš v kontexte

9 Ale keď sa na­vrátite ku mne a budete os­tríhať moje pri­kázania a budete ich činiť, keby boli niektoz vás za­hnaní na kon­ci nebies, aj odtiaľ ich shromaždím a do­vediem ich na mies­to, ktoré som si vy­volil na to, aby tam pre­bývalo moje meno. 10 A oni sú p­red­sa tvojimi služob­ník­mi a tvojím ľudom, ktorých si si vykúpil svojou velikou silou a svojou moc­nou rukou. 11 Prosím tedy, ó, Pane, nech po­zoruje tvoje ucho na mod­lit­bu tvoj­ho služob­níka a na mod­lit­bu tvojich služob­níkov, ktorí si žiadajú báť sa tvoj­ho mena, a daj dnes, prosím, svoj­mu služob­níkovi zdaru a daj mu naj­sť zľutovanie pred tým mužom. A ja som bol po­hár­nikom kráľovým.

späť na Nehemiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 A oni sú p­red­sa tvojimi služob­ník­mi a tvojím ľudom, ktorých si si vykúpil svojou velikou silou a svojou moc­nou rukou.

Evanjelický

10 Veď oni sú Tvoji služob­níci a Tvoj ľud, ktorý si vy­kúpil svojou veľkou mocou a svojou sil­nou rukou.

Ekumenický

10 Veď oni sú tvoji služob­níci a tvoj ľud, ktorý si vy­kúpil svojou veľkou silou a moc­nou rukou.

Bible21

10 Vž­dyť to jsou tví služebníci, tvůj lid, který jsi vy­kou­pil svou ve­likou mo­cí a silnou paží!