RoháčekNáhum2

Náhum

Zkaza lúpežníckeho mesta Ninive. Ide Nabuchodonozor.1 Pus­tošiteľ, ktorý všet­ko rozmetáva, vy­šiel hore na tvoju tvár, ó, zem! Strážiť s­voju pevnosť! Po­zoruj na ces­tu, po­sil­ni bed­rá, sober do­ved­na silu! 2 Lebo Hos­podin na­vráti dôs­toj­nosť Jakobovu jako dôs­toj­nosť Iz­raelovu, pre­tože ich vy­práz­dnili lúpežníci a zkazili ich révy. 3 Štít jeho udat­ných je čer­vený, sil­ní mužovia odiati v šar­láte, vozy v ohni ocele v deň jeho príp­ravy, a jed­le pík sa moc­ne trasú. 4 Vozy šialene behajú po uliciach; s rachotom sa pred­biehajú po námes­tiach; na po­hľad sú jako fak­le, lietajú ako bles­ky. 5 Spomenie si na svojich sláv­nych; budú klesať na svojich po­chodoch, ponáhľať sa budú k jeho (mesta) múru, a útočný kryt je pri­pravený. 6 Brány od strany riek sú ot­vorené, a palác sa rozp­lýva. 7 Stojí! D­céra Ninive bude od­halená, bude od­vedená hore do zajatia, a jej diev­ky vedúc ju budú lkať ako holubice bijúc sa vo svoje pr­sia. 8 A Ninive bolo jako jazero, ­pl­né vôd, hneď od svoj­ho začiat­ku. Ale ony utečú. Stoj­te! Po­stoj­te! budú volať; ale nebude toho, kto by sa ozrel. 9 Chvátaj­te strieb­ro, chvátaj­te zlato, lebo veď nieto kon­ca na­hromadenému bohat­stvu, sláve, pre všelijaké vzác­ne klenoty. 10 Prázd­ne a vy­práz­dnené, ba úplne spus­tošené bude Ninive. A srd­ce sa rozp­lynie; kolená budú trepotať; kŕčovitá bolesť bude po celých bed­rách, a tváre všet­kých zbled­nú. 11 Kde je peleš ľvov, to pas­tvis­ko pre ľvíčatá, kam chodieval lev a ľvica i mláďa ľva, a k­de nebolo toho, kto by bol po­strašil?! 12 Lev, ktorý tr­hajúc lovil pre po­trebu svojich mláďat a dávil svojim ľviciam, na­plňoval lúpežou svoje diery a svoje br­lohy korisťou! 13 Hľa, p­rij­dem na teba, hovorí Hos­podin Zá­stupov; a popálim jeho vozy v dyme, tvoje ľvíčatá požerie meč, a vy­plienim tvoju lúpež zo zeme, a ne­počuje sa už viacej hlas tvojich po­slov.

RoháčekNáhum2