RoháčekNáhum1

Náhum

Ninive. Vlastnosti Hospodinove a jeho moc.1 Bremä mes­ta Ninive. Kniha videnia Náhuma El­košs­kého. 2 Hos­podin je silný Bôh žiar­livý a po­mstiaci sa: Hos­podin po­mstí a prchký hnev; Hos­podin uvodí po­mstu na svojich protiv­níkov a drží hnev na svojich ne­priateľov. 3 Hos­podin je dl­hoz­hovievajúci a veľký čo do sily, ale nijakým činom ne­op­ros­tí vin­ného viny. Hos­podin, jeho ces­ta je vo vích­rici a v búr­ke, a ob­lak je prachom jeho nôh. 4 Keď kar­há more, vy­sušuje ho a vy­sušuje i všetky rieky; chrad­ne Bázan i Kar­mel, chrad­ne i kvet Libanona. 5 Vr­chy sa trasú pred ním, a brehy sa rozp­lývajú, zem sa dvíha pred jeho tvárou i okruh sveta i všet­ci, ktorí bývajú na ňom. 6 Kto ob­stojí pred jeho zúrivým hnevom? A kto po­vs­tane proti páli jeho hnevu? ! Jeho prch­livosť sa roz­lieva jako oheň, a skaly sa vy­vracajú pred ním. 7 Hos­podin je dobrý; je pev­nosťou v deň súženia a zná tých, ktorí a utiekajú k ne­mu. 8 Ale valiacou sa po­vodňou učiní koniec jej mies­tu, a jeho, Božích, ne­priateľov bude stíhať tma. Zkaza nepriateľov Hospodinových.9 Čo vy­mýšľate proti Hos­podinovi? On učiní koniec; ne­povs­tane súženie dvak­rát. 10 Lebo až po spletené tŕnie, všet­ci dovedna, a jako od svojho tuhého nápoja opojení budú zt­rávení, jako suché str­nis­ko, ú­pl­ne. 11 Z teba vy­šiel ten, ktorý vy­mýšľa proti Hos­podinovi zlé, rad­ca beliála. 12 Tak­to hovorí Hos­podin: Hoci by boli v pl­nej sile a ešte tak mnohí, i tak by boli skosení, a prej­de. A keď som ťa aj trápil, nebudem ťa už viacej trápiť. 13 Ale teraz už polámem jeho jar­mo a shodím s teba a tvoje putá po­tr­hám. 14 A Hos­podin pri­kázal o tebe: Nebude sa viacej siať z tvoj­ho mena; z domu tvoj­ho boha vy­plienim rytinu a sliatinu; tam ti položím tvoj hrob, lebo si naj­dený priľahký. Poslovia pokoja. Zasľúbenie Júdovi.15 Hľa, na vr­choch nohy toho, ktorý zves­tuje radost­né veci, toho, ktorý hlása po­koj. Sláv, Júda, svoje sláv­nos­ti, plň svoje sľuby! Lebo už viacej ne­poj­de cez teba beliál; bude celý vy­plienený.

RoháčekNáhum1