RoháčekMatúš9,9

Matúš 9:9

Evanjelium podľa Matúša

A keď išiel od­tiaľ Ježiš, videl človeka menom Matúša, sedieť na cle a po­vedal mu: Poď za mnou! A vstal a išiel za ním.


Verš v kontexte

8 A keď to videly zá­stupy, divily sa a oslavovaly Boha, ktorý dal ľuďom takú moc. 9 A keď išiel od­tiaľ Ježiš, videl človeka menom Matúša, sedieť na cle a po­vedal mu: Poď za mnou! A vstal a išiel za ním. 10 A stalo sa, keď sedel Ježiš v jeho dome za stolom, že hľa, prišli mnohí pub­likáni a hriešnici a stolovali spolu s Ježišom i s jeho učeník­mi.

späť na Matúš, 9

Príbuzné preklady Roháček

9 A keď išiel od­tiaľ Ježiš, videl človeka menom Matúša, sedieť na cle a po­vedal mu: Poď za mnou! A vstal a išiel za ním.

Evanjelický

9 Keď Ježiš od­chádzal od­tiaľ, videl človeka menom Matúš sedieť na col­nici, a po­vedal mu: Na­sleduj ma! A on vstal a na­sledoval Ho.

Ekumenický

9 Keď Ježiš od­tiaľ od­išiel, videl na col­nici sedieť is­tého človeka, ktorý sa volal Matúš. Po­vedal mu: Na­sleduj ma! Matúš vstal a išiel za ním.

Bible21

9 Cestou od­tud Ježíš uvi­děl člověka jménem Ma­touš, jak sedí v celnici. Ře­kl mu: „Po­jď za mnou,“ a on vstal a šel za ním.