RoháčekMatúš9,8

Matúš 9:8

Evanjelium podľa Matúša

A keď to videly zá­stupy, divily sa a oslavovaly Boha, ktorý dal ľuďom takú moc.


Verš v kontexte

7 A on vstal a od­išiel domov. 8 A keď to videly zá­stupy, divily sa a oslavovaly Boha, ktorý dal ľuďom takú moc. 9 A keď išiel od­tiaľ Ježiš, videl človeka menom Matúša, sedieť na cle a po­vedal mu: Poď za mnou! A vstal a išiel za ním.

späť na Matúš, 9

Príbuzné preklady Roháček

8 A keď to videly zá­stupy, divily sa a oslavovaly Boha, ktorý dal ľuďom takú moc.

Evanjelický

8 Keď to zá­stupy videli, preľak­li sa a zvelebovali Boha, že takúto moc dal ľuďom.

Ekumenický

8 Keď to videli zá­stupy, zmoc­nila sa ich bázeň a oslavovali Boha, že dal takúto moc ľuďom.

Bible21

8 Když to uvi­děly zástu­py, zmo­cnil se jich úžas a vzdaly slávu Bo­hu, který dal li­dem ta­kovou moc.