RoháčekMatúš9,13

Matúš 9:13

Evanjelium podľa Matúša

Lež iďte a na­učte sa, čo je to: Milo­sr­den­stvo chcem a nie obeť. Lebo ne­prišiel som volať spraved­livých, ale hriešnych ku po­kániu.


Verš v kontexte

12 A Ježiš počujúc to povedal (im): Zdraví ne­pot­rebujú lekára, ale ne­moc­ní. 13 Lež iďte a na­učte sa, čo je to: Milo­sr­den­stvo chcem a nie obeť. Lebo ne­prišiel som volať spraved­livých, ale hriešnych ku po­kániu. 14 Vtedy pri­stúpili k nemu učeníci Jánovi a po­vedali: Prečo sa my čas­to po­stíme i farize­ovia, a tvoji učeníci sa ne­pos­tia?

späť na Matúš, 9

Príbuzné preklady Roháček

13 Lež iďte a na­učte sa, čo je to: Milo­sr­den­stvo chcem a nie obeť. Lebo ne­prišiel som volať spraved­livých, ale hriešnych ku po­kániu.

Evanjelický

13 Choďte teda a na­učte sa, čo znamenajú slová: Milo­sr­den­stvo chcem, a nie obeť; lebo ne­prišiel som volať spravod­livých, ale hriešnikov.

Ekumenický

13 Choďte a na­učte sa, čo to znamená: Milo­sr­den­stvo chcem, a nie obetu. Ne­prišiel som po­volať spravod­livých, ale hriešnikov.

Bible21

13 Jdě­te a přemýš­lej­te, co zna­mená: ‚Chci mi­lo­sr­den­ství, ne oběti.‘ Ne­přišel jsem vo­lat sprave­dlivé, ale hříšníky.“