RoháčekMatúš8,9

Matúš 8:9

Evanjelium podľa Matúša

Lebo veď i ja som človek, pod mocou iných majúc pod sebou vojakov, a keď poviem tomuto: Iď! tak ide, a inému: Prij­di! a prij­de, a svoj­mu sluhovi: Učiň toto! a učiní.


Verš v kontexte

8 A stot­ník od­povedal a riekol: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale po­vedz len slovo, a môj služob­ník bude uzdravený. 9 Lebo veď i ja som človek, pod mocou iných majúc pod sebou vojakov, a keď poviem tomuto: Iď! tak ide, a inému: Prij­di! a prij­de, a svoj­mu sluhovi: Učiň toto! a učiní. 10 Keď to počul Ježiš za­divil sa a po­vedal tým, ktorí išli za ním: Ameň vám hovorím, že ani v Iz­raelovi som nenašiel tak velikej viery.

späť na Matúš, 8

Príbuzné preklady Roháček

9 Lebo veď i ja som človek, pod mocou iných majúc pod sebou vojakov, a keď poviem tomuto: Iď! tak ide, a inému: Prij­di! a prij­de, a svoj­mu sluhovi: Učiň toto! a učiní.

Evanjelický

9 Veď aj ja som človek pod­riadený vr­ch­nos­ti a mám pod sebou vojakov. Keď po­viem tomuto: Choď! - ide, a druhému: Poď sem! - príde, a svoj­mu ot­rokovi: Urob toto! - urobí.

Ekumenický

9 Veď aj ja som pod­riadený človek a mne sú zasa pod­riadení vojaci. Keď po­viem jed­nému: Choď! , tak ide, a druhému: Poď! , tak príde, a svoj­mu sluhovi: Urob to! , tak to urobí.

Bible21

9 Sám jsem pře­ce člověk, který pod­léhá ve­lení a ve­lí vo­jákům. Když něko­mu řeknu ‚Jdi,‘ jde; když řeknu jiné­mu ‚Přijď,‘ při­jde; když řeknu své­mu ot­roku ‚Udě­lej to,‘ udělá to.“