RoháčekMatúš8,32

Matúš 8:32

Evanjelium podľa Matúša

A po­vedal im: Iďte! A oni vy­j­dúc od­išli do svíň. A hľa, celé to stádo svíň sa srútilo dolu úbočím do mora, a zo­mrely potopiac sa vo vodách.


Verš v kontexte

31 A démoni ho prosili a hovorili: Jest­li nás vy­háňaš, do­voľ nám odísť do toho stáda svíň! 32 A po­vedal im: Iďte! A oni vy­j­dúc od­išli do svíň. A hľa, celé to stádo svíň sa srútilo dolu úbočím do mora, a zo­mrely potopiac sa vo vodách. 33 A pasáci utiek­li a odíduc do mes­ta poroz­právali všet­ko, aj o tých po­sad­lých.

späť na Matúš, 8

Príbuzné preklady Roháček

32 A po­vedal im: Iďte! A oni vy­j­dúc od­išli do svíň. A hľa, celé to stádo svíň sa srútilo dolu úbočím do mora, a zo­mrely potopiac sa vo vodách.

Evanjelický

32 Po­vedal im: Choďte! A oni vy­šli a vošli do svíň, a hľa, celá črieda rútila sa svahom do mora a za­hynula vo vode.

Ekumenický

32 On im to do­volil: Choďte! Vtom vy­šli a vošli do svíň. Nato sa celá črieda začala rútiť dolu úbočím do mora a za­hynula vo vode.

Bible21

32 „Jděte!“ ře­kl jim, a tak vy­š­li, vstou­pi­li do toho stáda pra­sat a ce­lé to stádo se ro­ze­b­ěh­lo ze srá­zu do­lů do je­ze­ra, kde uto­nulo.