RoháčekMatúš8,2

Matúš 8:2

Evanjelium podľa Matúša

A hľa, malomoc­ný pri­stúpiac klaňal sa mu a vravel: Pane, keby si chcel, môžeš ma očis­tiť.


Verš v kontexte

1 A keď sišiel s vr­chu, išlo za ním mnoho zá­stupov. 2 A hľa, malomoc­ný pri­stúpiac klaňal sa mu a vravel: Pane, keby si chcel, môžeš ma očis­tiť. 3 A Ježiš vy­strel ruku, dot­knul sa ho a po­vedal: Chcem, buď čis­tý! A hneď bolo očis­tené jeho malomocen­stvo.

späť na Matúš, 8

Príbuzné preklady Roháček

2 A hľa, malomoc­ný pri­stúpiac klaňal sa mu a vravel: Pane, keby si chcel, môžeš ma očis­tiť.

Evanjelický

2 A hľa, prišiel malomoc­ný, klaňal sa Mu a po­vedal: Pane, keby si chcel, mohol by si ma očis­tiť.

Ekumenický

2 Tu prišiel k nemu malomoc­ný, klaňal sa mu a hovoril: Pane, ak chceš, môžeš ma očis­tiť.

Bible21

2 Vtom přišel je­den malo­mo­cný a klaněl se mu se slovy: „Pane, kdybys jen chtěl, dokážeš mě očistit.“