RoháčekMatúš8,16

Matúš 8:16

Evanjelium podľa Matúša

A keď bol večer, pri­vied­li mu mnohých po­sad­lých démonami, a on slovom vy­hnal nečis­tých duchov a všet­kých, ktorí sa zle mali, uzdravil,


Verš v kontexte

15 a dot­knul sa jej ruky, a h­neď ju opus­tila horúčka, a vstala a po­sluhovala im. 16 A keď bol večer, pri­vied­li mu mnohých po­sad­lých démonami, a on slovom vy­hnal nečis­tých duchov a všet­kých, ktorí sa zle mali, uzdravil, 17 aby sa na­pl­nilo, čo bolo po­vedané skr­ze proroka Izai­áša, ktorý po­vedal: On vzal naše ne­moci a naše neduhy niesol.

späť na Matúš, 8

Príbuzné preklady Roháček

16 A keď bol večer, pri­vied­li mu mnohých po­sad­lých démonami, a on slovom vy­hnal nečis­tých duchov a všet­kých, ktorí sa zle mali, uzdravil,

Evanjelický

16 Keď sa zvečerilo, prinášali k Nemu mnohých démon­mi po­sad­nutých; i vy­háňal duchov slovom a uzdravoval všet­kých chorých.

Ekumenický

16 Keď sa zvečerilo, prinies­li mu mnohých po­sad­nutých démon­mi. On slovom vy­hnal duchov a uzdravil všet­kých tr­piacich,

Bible21

16 Večer k ně­mu přive­dli mno­ho li­dí po­se­dlých dé­mo­ny a on ty du­chy vy­mítal slovem a všech­ny ne­mo­cné uz­dravil.