RoháčekMatúš8,12

Matúš 8:12

Evanjelium podľa Matúša

ale synovia kráľov­stva budú vy­vr­hnutí do zo­vnútor­nej tmy; tam bude plač a šk­rípanie zubami.


Verš v kontexte

11 Ale vám hovorím, že mnohí prij­dú od východu aj od západu a budú stolovať s Ab­rahámom, Izákom a Jakobom v nebes­kom kráľov­stve, 12 ale synovia kráľov­stva budú vy­vr­hnutí do zo­vnútor­nej tmy; tam bude plač a šk­rípanie zubami. 13 A potom riekol Ježiš stot­níkovi: Iď, a jako si uveril, tak nech sa ti stane! A jeho služob­ník bol uzdravený v tú hodinu.

späť na Matúš, 8

Príbuzné preklady Roháček

12 ale synovia kráľov­stva budú vy­vr­hnutí do zo­vnútor­nej tmy; tam bude plač a šk­rípanie zubami.

Evanjelický

12 ale synovia kráľov­stva budú vy­hodení von do tmy; tam bude plač a šk­rípanie zubov.

Ekumenický

12 ale synovia kráľov­stva budú vy­hodení von do tmy. Tam bude plač a šk­rípanie zubami.

Bible21

12 ale synové králov­ství bu­dou vy­vrženi do té ven­kovní tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů.“