RoháčekMatúš8,11

Matúš 8:11

Evanjelium podľa Matúša

Ale vám hovorím, že mnohí prij­dú od východu aj od západu a budú stolovať s Ab­rahámom, Izákom a Jakobom v nebes­kom kráľov­stve,


Verš v kontexte

10 Keď to počul Ježiš za­divil sa a po­vedal tým, ktorí išli za ním: Ameň vám hovorím, že ani v Iz­raelovi som nenašiel tak velikej viery. 11 Ale vám hovorím, že mnohí prij­dú od východu aj od západu a budú stolovať s Ab­rahámom, Izákom a Jakobom v nebes­kom kráľov­stve, 12 ale synovia kráľov­stva budú vy­vr­hnutí do zo­vnútor­nej tmy; tam bude plač a šk­rípanie zubami.

späť na Matúš, 8

Príbuzné preklady Roháček

11 Ale vám hovorím, že mnohí prij­dú od východu aj od západu a budú stolovať s Ab­rahámom, Izákom a Jakobom v nebes­kom kráľov­stve,

Evanjelický

11 Hovorím vám, že mnohí prídu od východu a od západu a budú stolovať s Ab­rahámom, Izákom a Jákobom v kráľov­stve nebes­kom,

Ekumenický

11 No hovorím vám, že mnohí prídu od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom v nebeskom kráľov­stve,

Bible21

11 Říkám vám, že mno­zí při­jdou od výcho­du i od zápa­du a bu­dou sto­lovat s Abraha­mem, Izákem a Jáko­bem v ne­bes­kém králov­ství,