RoháčekMatúš7,5

Matúš 7:5

Evanjelium podľa Matúša

Po­krytče, najprv vy­j­mi brv­no zo svoj­ho oka a po­tom pre­zrieš, aby si vy­ňal ivier­ko z oka svoj­ho brata.


Verš v kontexte

4 Alebo jako po­vieš svoj­mu bratovi: Daj, nech vy­j­mem ivier­ko z tvoj­ho oka, keď hľa, brv­no je v tvojom ­vlast­nom oku? 5 Po­krytče, najprv vy­j­mi brv­no zo svoj­ho oka a po­tom pre­zrieš, aby si vy­ňal ivier­ko z oka svoj­ho brata. 6 Nedávaj­te svätého psom, ani nehádžte svojich periel pred svine, aby ich snáď nezašliapaly nohami a ob­rátiac sa neroz­tr­haly vás.

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

5 Po­krytče, najprv vy­j­mi brv­no zo svoj­ho oka a po­tom pre­zrieš, aby si vy­ňal ivier­ko z oka svoj­ho brata.

Evanjelický

5 Po­krytec, vy­tiah­ni najprv brv­no z vlast­ného oka, a po­tom budeš jas­ne vidieť, aby si mohol vy­brať smiet­ku z oka svoj­ho brata.

Ekumenický

5 Po­krytec, vy­ber najprv brv­no z vlastného oka a po­tom uvidíš, ako vy­brať tries­ku z oka svoj­ho brata.

Bible21

5 Pokrytče, vy­táhni nejdříve trám z vlastního oka, a teh­dy pro­hlédneš, abys vy­táhl třís­ku z oka svého bra­t­ra.