RoháčekMatúš7,4

Matúš 7:4

Evanjelium podľa Matúša

Alebo jako po­vieš svoj­mu bratovi: Daj, nech vy­j­mem ivier­ko z tvoj­ho oka, keď hľa, brv­no je v tvojom ­vlast­nom oku?


Verš v kontexte

3 A prečo vidíš ivier­ko v oku svoj­ho brata a brv­na vo vlast­nom oku ne­pozoruješ? 4 Alebo jako po­vieš svoj­mu bratovi: Daj, nech vy­j­mem ivier­ko z tvoj­ho oka, keď hľa, brv­no je v tvojom ­vlast­nom oku? 5 Po­krytče, najprv vy­j­mi brv­no zo svoj­ho oka a po­tom pre­zrieš, aby si vy­ňal ivier­ko z oka svoj­ho brata.

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

4 Alebo jako po­vieš svoj­mu bratovi: Daj, nech vy­j­mem ivier­ko z tvoj­ho oka, keď hľa, brv­no je v tvojom ­vlast­nom oku?

Evanjelický

4 Alebo ako môžeš po­vedať svoj­mu bratovi: Do­voľ, vy­beriem ti smiet­ku z oka, - keď ty sám máš v oku brv­no?

Ekumenický

4 Alebo ako môžeš po­vedať svoj­mu bratovi: Do­voľ, vy­beriem ti tries­ku z oka! — a po­zri, v oku máš brv­no?

Bible21

4 Jak můžeš říci své­mu brat­ru: ‚Nech mě, ať ti vy­táhnu z oka třísku,‘ a při­tom máš sám v oku trám!