RoháčekMatúš7,25

Matúš 7:25

Evanjelium podľa Matúša

A spus­til sa lejak, a prišly rieky, a za­vialy vet­ry a oborily sa na ten dom, a ne­pad­nul, pre­tože bol založený na skale.


Verš v kontexte

24 Každého tedy, kto čuje tieto moje slová a činí ich, pri­podob­ním roz­um­nému človekovi, ktorý po­stavil svoj dom na skale. 25 A spus­til sa lejak, a prišly rieky, a za­vialy vet­ry a oborily sa na ten dom, a ne­pad­nul, pre­tože bol založený na skale. 26 A každý, kto čuje tieto moje slová a nečiní ich, bude pri­podob­nený človeku bláz­novi, ktorý vy­stavil svoj dom na pies­ku.

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

25 A spus­til sa lejak, a prišly rieky, a za­vialy vet­ry a oborily sa na ten dom, a ne­pad­nul, pre­tože bol založený na skale.

Evanjelický

25 A prišiel príval, pri­valili sa rieky, strh­li sa vet­ry, oborili sa na ten dom, ale ne­padol, lebo bol na skale založený.

Ekumenický

25 Spus­til sa lejak, pri­hnali sa vody, str­hol sa víchor a oborili sa na ten dom, ale ne­zrútil sa, lebo mal zá­klady na skale.

Bible21

25 Pak padl déšť, přišly záplavy, strh­ly se vichřice a udeři­ly na ten dům, ale ten ne­spa­dl, pro­tože byl za­ložen na skále.