RoháčekMatúš7,24

Matúš 7:24

Evanjelium podľa Matúša

Každého tedy, kto čuje tieto moje slová a činí ich, pri­podob­ním roz­um­nému človekovi, ktorý po­stavil svoj dom na skale.


Verš v kontexte

23 A vtedy im vy­znám: Ni­kdy som vás ne­znal. Odídite odo mňa, páchatelia ne­právos­ti! 24 Každého tedy, kto čuje tieto moje slová a činí ich, pri­podob­ním roz­um­nému človekovi, ktorý po­stavil svoj dom na skale. 25 A spus­til sa lejak, a prišly rieky, a za­vialy vet­ry a oborily sa na ten dom, a ne­pad­nul, pre­tože bol založený na skale.

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

24 Každého tedy, kto čuje tieto moje slová a činí ich, pri­podob­ním roz­um­nému človekovi, ktorý po­stavil svoj dom na skale.

Evanjelický

24 Každý, kto počúva tieto moje slová a pl­ní ich, podob­ný bude múd­remu mužovi, ktorý si po­stavil dom na skale.

Ekumenický

24 A tak každý, kto počúva tieto moje slová a pl­ní ich, bude sa podobať múd­remu mužovi, ktorý si po­stavil dom na skale.

Bible21

24 Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moud­ré­mu muži, který po­stavil svůj dům na skále.