RoháčekMatúš4,25

Matúš 4:25

Evanjelium podľa Matúša

A išly za ním mnohé zá­stupy z Galilee, z Desaťmes­tia, z Jeruzalema, z Jud­ska i zo Zajor­dánia.


Verš v kontexte

23 A Ježiš chodil do­okola po celej Galilei učiac v tamojších synagógach a kážuc evan­jelium kráľov­stva a uzdravujúc každý neduh a každú chorobu medzi ľudom. 24 A roz­niesol sa o ňom chýr po celej Sýrii, a vodili a nosili k nemu všet­kých ne­moc­ných, trápených rôz­nymi neduhy a mukami, po­sad­lých démonami a námesačníkov a porazených, a uzdravoval ich. 25 A išly za ním mnohé zá­stupy z Galilee, z Desaťmes­tia, z Jeruzalema, z Jud­ska i zo Zajor­dánia.

späť na Matúš, 4

Príbuzné preklady Roháček

25 A išly za ním mnohé zá­stupy z Galilee, z Desaťmes­tia, z Jeruzalema, z Jud­ska i zo Zajor­dánia.

Evanjelický

25 Na­sledovali Ho veľké zá­stupy z Galiley, Desaťmes­tia, Jeruzalema, Jud­ska a Zajor­dán­ska.

Ekumenický

25 Išli za ním mnohé zá­stupy z Galiley a Desaťmes­tia, z Jeruzalema, Jud­ska a Zajor­dán­ska.

Bible21

25 A šly za ním ve­liké zástu­py nejen z Ga­li­le­je, ale i z De­kapo­le, Je­ruzalé­ma, Jud­s­ka a Za­jordán­s­ka.