RoháčekMatúš4,24

Matúš 4:24

Evanjelium podľa Matúša

A roz­niesol sa o ňom chýr po celej Sýrii, a vodili a nosili k nemu všet­kých ne­moc­ných, trápených rôz­nymi neduhy a mukami, po­sad­lých démonami a námesačníkov a porazených, a uzdravoval ich.


Verš v kontexte

23 A Ježiš chodil do­okola po celej Galilei učiac v tamojších synagógach a kážuc evan­jelium kráľov­stva a uzdravujúc každý neduh a každú chorobu medzi ľudom. 24 A roz­niesol sa o ňom chýr po celej Sýrii, a vodili a nosili k nemu všet­kých ne­moc­ných, trápených rôz­nymi neduhy a mukami, po­sad­lých démonami a námesačníkov a porazených, a uzdravoval ich. 25 A išly za ním mnohé zá­stupy z Galilee, z Desaťmes­tia, z Jeruzalema, z Jud­ska i zo Zajor­dánia.

späť na Matúš, 4

Príbuzné preklady Roháček

24 A roz­niesol sa o ňom chýr po celej Sýrii, a vodili a nosili k nemu všet­kých ne­moc­ných, trápených rôz­nymi neduhy a mukami, po­sad­lých démonami a námesačníkov a porazených, a uzdravoval ich.

Evanjelický

24 I roz­nies­la sa po­vesť o Ňom po celej Sýrii a prinášali k Nemu všet­kých chorých na roz­ličné neduhy, trápených prud­kými bolesťami, po­sad­nutých démon­mi, tr­piacich na padúc­nicu a ochr­nutých; a uzdravoval ich.

Ekumenický

24 Chýr o ňom sa rozšíril po celej Sýrii. Prinášali k nemu všet­kých chorých, pos­ti­hnutých rôz­nymi neduh­mi a utr­pením, po­sad­nutých, námesačných a ochr­nutých. A on ich uzdravoval.

Bible21

24 Zpráva o něm se roz­nes­la i po ce­lé Sýrii, a tak k ně­mu přivádě­li všech­ny ne­mo­cné, sužované různý­mi ne­duhy a bo­lest­mi, po­se­dlé, trpící pa­dou­cnicí i ochrnuté a on je uz­dravoval.