RoháčekMatúš28,8

Matúš 28:8

Evanjelium podľa Matúša

A vy­j­dúc rých­le od hrobu, s bázňou a veľkou radosťou bežaly zves­tovať jeho učeníkom.


Verš v kontexte

7 A iďte rých­le a po­vedz­te jeho učeníkom, že vstal z mŕt­vych, a hľa, pred­chádza vás do Galilee, tam ho uvidíte. Hľa, po­vedal som vám to! 8 A vy­j­dúc rých­le od hrobu, s bázňou a veľkou radosťou bežaly zves­tovať jeho učeníkom. 9 A jako tak išly zves­tovať jeho učeníkom, tu hľa, Ježiš sa stretol s nimi a po­vedal: Zdrav­stvuj­te! A ony pri­stúpily, chopily sa jeho nôh a klaňaly sa mu.

späť na Matúš, 28

Príbuzné preklady Roháček

8 A vy­j­dúc rých­le od hrobu, s bázňou a veľkou radosťou bežaly zves­tovať jeho učeníkom.

Evanjelický

8 A od­išli rých­lo od hrobu, so strachom i s veľkou radosťou bežali to zves­tovať Jeho učeníkom.

Ekumenický

8 Rých­lo od­išli od hrobu a so strachom i s veľkou radosťou to bežali oznámiť jeho učeníkom.

Bible21

8 S ro­ze­chvěním a s ne­smírnou ra­dostí tedy po­spí­chaly od hro­bu a běže­ly to ozná­mit jeho učedníkům.