RoháčekMatúš28,7

Matúš 28:7

Evanjelium podľa Matúša

A iďte rých­le a po­vedz­te jeho učeníkom, že vstal z mŕt­vych, a hľa, pred­chádza vás do Galilee, tam ho uvidíte. Hľa, po­vedal som vám to!


Verš v kontexte

6 Niet ho tu, lebo vstal, tak ako po­vedal. Poďte, po­zrite mies­to, kde ležal Pán. 7 A iďte rých­le a po­vedz­te jeho učeníkom, že vstal z mŕt­vych, a hľa, pred­chádza vás do Galilee, tam ho uvidíte. Hľa, po­vedal som vám to! 8 A vy­j­dúc rých­le od hrobu, s bázňou a veľkou radosťou bežaly zves­tovať jeho učeníkom.

späť na Matúš, 28

Príbuzné preklady Roháček

7 A iďte rých­le a po­vedz­te jeho učeníkom, že vstal z mŕt­vych, a hľa, pred­chádza vás do Galilee, tam ho uvidíte. Hľa, po­vedal som vám to!

Evanjelický

7 A choďte rých­lo; po­vedz­te Jeho učeníkom, že vstal z mŕt­vych, a hľa, pred­chádza vás do Galiley, tam Ho uvidíte. Aj­hľa, po­vedal som vám.

Ekumenický

7 A rých­lo choďte po­vedať jeho učeníkom, že bol vzkriesený z mŕtvych a pred­chádza vás do Galiley. Tam ho uvidíte. Hľa, po­vedal som vám!

Bible21

7 Po­spěš­te si a řekně­te jeho učedníkům, že vstal z mrt­vých. Hle, před­chází vás do Ga­li­le­je, tam ho spatří­te. To jsem vám měl říci.“