RoháčekMatúš28,20

Matúš 28:20

Evanjelium podľa Matúša

učiac ich za­chovávať všet­ko, čokoľvek som vám pri­kázal. A hľa, ja som s vami po všet­ky dni až do skonania sveta. Ameň.


Verš v kontexte

18 A Ježiš pri­stúpiac hovoril s nimi a po­vedal: Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. 19 A tak iďte, čiňte učeník­mi všet­ky národy krs­tiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha 20 učiac ich za­chovávať všet­ko, čokoľvek som vám pri­kázal. A hľa, ja som s vami po všet­ky dni až do skonania sveta. Ameň.

späť na Matúš, 28

Príbuzné preklady Roháček

20 učiac ich za­chovávať všet­ko, čokoľvek som vám pri­kázal. A hľa, ja som s vami po všet­ky dni až do skonania sveta. Ameň.

Evanjelický

20 a učiac ich za­chovávať všet­ko, čokoľvek som vám pri­kázal. Aj­hľa, ja som s vami po všet­ky dni, až do kon­ca sveta. [Amen].

Ekumenický

20 a na­učte ich za­chovávať všet­ko, čo som vám pri­kázal. A hľa, ja som s vami po všet­ky dni až do kon­ca sveta.

Bible21

20 a uč­te je za­chovávat všech­no, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vá­mi po všech­ny dny až do skonání světa.“