RoháčekMatúš27,22

Matúš 27:22

Evanjelium podľa Matúša

A Pilát im po­vedal: Čo tedy mám urobiť s Ježišom, zvaným Kris­tom? Všet­ci mu po­vedali: Ukrižovať ho!


Verš v kontexte

21 A vladár od­povedal a riekol im: Ktorého z tých dvoch chcete, aby som vám pre­pus­til? A oni riek­li: Barabáša. 22 A Pilát im po­vedal: Čo tedy mám urobiť s Ježišom, zvaným Kris­tom? Všet­ci mu po­vedali: Ukrižovať ho! 23 A vladár im povedal: A čože zlého učinil? Ale oni ešte väčšmi kričali a hovorili: Ukrižovať ho!

späť na Matúš, 27

Príbuzné preklady Roháček

22 A Pilát im po­vedal: Čo tedy mám urobiť s Ježišom, zvaným Kris­tom? Všet­ci mu po­vedali: Ukrižovať ho!

Evanjelický

22 Pilát im po­vedal: Čo teda urobím s Ježišom, ktorý sa volá Kris­tus? Všet­ci od­povedali: Ukrižovať Ho.

Ekumenický

22 Pilát im po­vedal: Čo teda mám urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Kris­tus? Všet­ci od­povedali: Ukrižovať ho!

Bible21

22 „A co mám udělat s Ježíšem zvaným Mesiáš?“ ptal se Pilát. „Ukřižovat!“ zvo­la­li všich­ni.