RoháčekMatúš26,54

Matúš 26:54

Evanjelium podľa Matúša

Ale jako by sa po­tom na­pl­nily pís­ma, že musí byť tak?


Verš v kontexte

53 Alebo či mys­líš, že ne­môžem teraz pop­rosiť svoj­ho Ot­ca, a pri­stavil by mi viacej než dvanásť legi­onov an­jelov? 54 Ale jako by sa po­tom na­pl­nily pís­ma, že musí byť tak? 55 V tú hodinu po­vedal Ježiš zá­stupom: Ako na lot­ra ste vy­šli s mečami a kyjami, aby ste ma zajali. Každý deň som sedel u vás a učil v chráme, a nejali ste ma.

späť na Matúš, 26

Príbuzné preklady Roháček

54 Ale jako by sa po­tom na­pl­nily pís­ma, že musí byť tak?

Evanjelický

54 Ale ako by sa po­tom na­pl­nili Pís­ma, že sa to musí tak stať?

Ekumenický

54 Ale ako by sa po­tom spl­nili Pís­ma, že sa to tak musí stať?

Bible21

54 Jak by se pak ale na­plni­la Písma, že to mu­sí takhle být?“