RoháčekMatúš26,41

Matúš 26:41

Evanjelium podľa Matúša

Bdej­te a mod­lite sa, aby ste ne­vošli do po­kušenia! Duch síce je hotový, ale telo je kreh­ké.


Verš v kontexte

40 Potom prišiel k učeníkom a našiel ich spať a po­vedal Pet­rovi: Či ste tak­to ne­moh­li so mnou bdieť jed­nu hodinu? 41 Bdej­te a mod­lite sa, aby ste ne­vošli do po­kušenia! Duch síce je hotový, ale telo je kreh­ké. 42 Opät od­išiel po druhé a mod­lil sa a hovoril: Môj Otče, ak ma ne­môže minúť ten­to kalich, len keď ho vy­pijem, nech sa stane tvoja vôľa!

späť na Matúš, 26

Príbuzné preklady Roháček

41 Bdej­te a mod­lite sa, aby ste ne­vošli do po­kušenia! Duch síce je hotový, ale telo je kreh­ké.

Evanjelický

41 Bdej­te a mod­lite sa, aby ste ne­prišli do po­kušenia; duch je síce hotový, ale telo slabé.

Ekumenický

41 Bed­lite a mod­lite sa, aby ste ne­upad­li do po­kušenia. Duch je síce ochot­ný, ale telo slabé.

Bible21

41 „B­dě­te a mod­lete se, abys­te ne­pod­leh­li pokušení. Duch je od­hod­laný, ale tělo malátné.“