RoháčekMatúš25,8

Matúš 25:8

Evanjelium podľa Matúša

A bláz­nivé po­vedaly roz­um­ným: Daj­te nám zo svoj­ho oleja, lebo naše lam­py has­nú.


Verš v kontexte

7 Vtedy vstaly všet­ky tie pan­ny a oz­dobily svoje lam­py. 8 A bláz­nivé po­vedaly roz­um­ným: Daj­te nám zo svoj­ho oleja, lebo naše lam­py has­nú. 9 Ale roz­um­né od­povedaly a riek­ly: Aby snáď nebolo pre nás i pre vás málo, iďte radšej k predavačom a kúp­te si!

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

8 A bláz­nivé po­vedaly roz­um­ným: Daj­te nám zo svoj­ho oleja, lebo naše lam­py has­nú.

Evanjelický

8 Tu po­chabé po­vedali roz­um­ným: Daj­te nám zo svoj­ho oleja, lebo naše lam­py has­nú!

Ekumenický

8 Tu po­chabé po­vedali roz­um­ným: Daj­te nám zo svoj­ho oleja, lebo naše lam­py has­nú!

Bible21

8 Teh­dy řek­ly ty bláhové těm ro­zumným: ‚­Dej­te nám tro­chu svého ole­je, naše lampy hasnou.‘