RoháčekMatúš25,46

Matúš 25:46

Evanjelium podľa Matúša

A títo poj­dú do večného trápenia, ale spraved­liví do večného života.


Verš v kontexte

44 Vtedy mu aj oni od­povedia a riek­nu: Pane, kedy sme ťa videli hlad­ného alebo smäd­ného alebo jako hosťa-cudzin­ca alebo na­hého alebo ne­moc­ného alebo v žalári a ne­pos­lúžili sme ti? 45 Vtedy im od­povie a riek­ne: Ameň vám hovorím, že nakoľko ste toho neučinili jed­nému z tých­to naj­menších, ani mne ste ne­učinili. 46 A títo poj­dú do večného trápenia, ale spraved­liví do večného života.

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

46 A títo poj­dú do večného trápenia, ale spraved­liví do večného života.

Evanjelický

46 I pôj­du títo do večného trápenia, ale spravod­liví do večného života.

Ekumenický

46 A títo pôj­du do večného trápenia, ale spravod­liví do večného života.

Bible21

46 Ta­koví tedy půjdou do věčných muk, ale sprave­dliví do věčného života.“