RoháčekMatúš25,41

Matúš 25:41

Evanjelium podľa Matúša

Po­tom po­vie aj tým po ľavici: Iďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, pri­praveného diab­lovi a jeho an­jelom.


Verš v kontexte

40 A Kráľ od­povedajúc riek­ne im: Ameň vám hovorím, že nakoľko ste to učinili jed­nému z tých­to mojich naj­menších bratov, mne ste učinili. 41 Po­tom po­vie aj tým po ľavici: Iďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, pri­praveného diab­lovi a jeho an­jelom. 42 Lebo som bol hlad­ný, a nedali ste mi jesť; smäd­ný som bol, a nedali ste mi piť;

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

41 Po­tom po­vie aj tým po ľavici: Iďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, pri­praveného diab­lovi a jeho an­jelom.

Evanjelický

41 Po­tom po­vie aj tým na ľavici: Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, pri­praveného diab­lovi a jeho an­jelom.

Ekumenický

41 Po­tom po­vie aj tým po ľavici: Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pri­pravený diab­lovi a jeho an­jelom.

Bible21

41 Těm po své levici teh­dy řekne: ‚Jdě­te ode mě, vy pro­klatí, do věčného ohně, který je připra­ven pro ďáb­la a jeho an­děly!