RoháčekMatúš25,30

Matúš 25:30

Evanjelium podľa Matúša

A toho ne­užitočného sluhu vy­hoďte do von­kajšej tmy! Tam bude plač a šk­rípanie zubami.


Verš v kontexte

29 Lebo každému, kto má, bude dané, a bude mať hoj­nosť; ale od toho, kto ne­má, bude vzaté i to, čo má. 30 A toho ne­užitočného sluhu vy­hoďte do von­kajšej tmy! Tam bude plač a šk­rípanie zubami. 31 A keď prij­de Syn človeka vo svojej sláve a všet­ci svätí an­jeli s ním, vtedy sa po­sadí na tróne svojej slávy,

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

30 A toho ne­užitočného sluhu vy­hoďte do von­kajšej tmy! Tam bude plač a šk­rípanie zubami.

Evanjelický

30 Onoho ne­užitočného sluhu však vy­hoďte do von­kajšej tmy; tam bude plač a šk­rípanie zubov.

Ekumenický

30 A toho ne­užitočného sluhu vy­hoďte von do tmy. Tam bude plač a šk­rípanie zubami.

Bible21

30 A toho ne­uži­tečného služebníka vy­hoď­te do té ven­kovní tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů.‘“