RoháčekMatúš25,23

Matúš 25:23

Evanjelium podľa Matúša

A jeho pán mu po­vedal: Dob­re, sluha, dob­rý a ver­ný, nad málom si bol ver­ný, nad mnohom ťa ustanovím. Voj­di do rados­ti svoj­ho pána!


Verš v kontexte

22 A pri­stúpil aj ten, ktorý bol do­stal dve hriv­ny, a po­vedal: Pane, dve hriv­ny si mi odo­vzdal; hľa, iné dve hriv­ny som zís­kal nimi. 23 A jeho pán mu po­vedal: Dob­re, sluha, dob­rý a ver­ný, nad málom si bol ver­ný, nad mnohom ťa ustanovím. Voj­di do rados­ti svoj­ho pána! 24 Potom pristúpil aj ten, ktorý bol do­stal jed­nu hriv­nu, a po­vedal: Pane, znal som ťa, že si prís­ny človek, ktorý žneš, kde si ne­sial, a shromažďuješ ztade, kde si neroz­sypal,

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

23 A jeho pán mu po­vedal: Dob­re, sluha, dob­rý a ver­ný, nad málom si bol ver­ný, nad mnohom ťa ustanovím. Voj­di do rados­ti svoj­ho pána!

Evanjelický

23 Po­vedal mu pán: Správ­ne, dob­rý a ver­ný sluha, nad málom si bol ver­ný, nad mnohým ťa ustanovím; voj­di v radosť svoj­ho pána!

Ekumenický

23 Pán mu po­vedal: Správ­ne, dob­rý a ver­ný sluha! Bol si ver­ný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Voj­di do rados­ti svoj­ho pána!

Bible21

23 Jeho pán mu ře­kl: ‚Vý­borně, dob­rý a věrný služebníku! Byl jsi věrný v mále, svěřím ti mno­ho. Sdí­lej ra­dost svého pána.‘