RoháčekMatúš25,21

Matúš 25:21

Evanjelium podľa Matúša

A jeho pán mu po­vedal: Dob­re sluha, dob­rý a ver­ný, nad málom si bol ver­ný, nad mnohom ťa ustanovím. Voj­di do rados­ti svoj­ho pána!


Verš v kontexte

20 A pri­stúpil ten, ktorý bol do­stal päť hrivien, a doniesol iných päť hrivien a po­vedal: Pane, päť hrivien si mi odo­vzdal, hľa, iných päť hrivien som zís­kal nimi. 21 A jeho pán mu po­vedal: Dob­re sluha, dob­rý a ver­ný, nad málom si bol ver­ný, nad mnohom ťa ustanovím. Voj­di do rados­ti svoj­ho pána! 22 A pri­stúpil aj ten, ktorý bol do­stal dve hriv­ny, a po­vedal: Pane, dve hriv­ny si mi odo­vzdal; hľa, iné dve hriv­ny som zís­kal nimi.

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

21 A jeho pán mu po­vedal: Dob­re sluha, dob­rý a ver­ný, nad málom si bol ver­ný, nad mnohom ťa ustanovím. Voj­di do rados­ti svoj­ho pána!

Evanjelický

21 Po­vedal mu pán: Správ­ne, dob­rý a ver­ný sluha, nad málom si bol ver­ný, nad mnohým ťa ustanovím; voj­di v radosť svoj­ho pána!

Ekumenický

21 Pán mu po­vedal: Správ­ne, dob­rý a ver­ný sluha! Bol si ver­ný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Voj­di do rados­ti svoj­ho pána!

Bible21

21 Jeho pán mu ře­kl: ‚Vý­borně, dob­rý a věrný služebníku! Byl jsi věrný v mále, svěřím ti mno­ho. Sdí­lej ra­dost svého pána.‘