RoháčekMatúš25,19

Matúš 25:19

Evanjelium podľa Matúša

Po­tom po dl­hom čase prišiel pán tých sluhov a účtoval s nimi.


Verš v kontexte

18 Ale ten, ktorý do­stal jed­nu, od­išiel, vy­kopal jamu do zeme a skryl peniaze svoj­ho pána. 19 Po­tom po dl­hom čase prišiel pán tých sluhov a účtoval s nimi. 20 A pri­stúpil ten, ktorý bol do­stal päť hrivien, a doniesol iných päť hrivien a po­vedal: Pane, päť hrivien si mi odo­vzdal, hľa, iných päť hrivien som zís­kal nimi.

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

19 Po­tom po dl­hom čase prišiel pán tých sluhov a účtoval s nimi.

Evanjelický

19 Po dl­hom čase pri­chádza pán tých sluhov a účtuje s nimi.

Ekumenický

19 Po dl­hom čase sa pán tých­to sluhov vrátil a začal s nimi účtovať.

Bible21

19 Po dlouhé době se pán těch služebníků vrá­til a účtoval s ni­mi.