RoháčekMatúš25,15

Matúš 25:15

Evanjelium podľa Matúša

A jed­nému dal päť hrivien, jed­nému dve a jed­nému jed­nu, každému podľa jeho vlast­nej možnos­ti, a od­ces­toval.


Verš v kontexte

14 Lebo bude tak, ako čo is­tý človek, ktorý od­chádzal na ces­tu, po­volal svojich vlast­ných sluhov a odo­vzdal im svoj majetok. 15 A jed­nému dal päť hrivien, jed­nému dve a jed­nému jed­nu, každému podľa jeho vlast­nej možnos­ti, a od­ces­toval. 16 A ten, ktorý do­stal päť hrivien, od­išiel hneď, za­rábal nimi a vy­robil druhých päť hrivien;

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

15 A jed­nému dal päť hrivien, jed­nému dve a jed­nému jed­nu, každému podľa jeho vlast­nej možnos­ti, a od­ces­toval.

Evanjelický

15 Jed­nému dal päť talen­tov, inému dva a inému zas jeden; každému podľa jeho schop­nos­tí. A od­ces­toval.

Ekumenický

15 jed­nému dal päť talen­tov, druhému dva a ďalšiemu jeden — každému podľa jeho schop­nos­tí — a od­ces­toval.

Bible21

15 Jedno­mu dal pět hři­ven, další­mu dvě a další­mu jednu, každé­mu pod­le jeho schopností, a ode­šel na ces­tu.